دادگاه تجدید نظر استان یزد، معین محمدی، شهروند بهائی را به یک سال تحمل کیفر تحت نظارت دستبند یا پابند الکترونیکی در محدوده شهر یزد محکوم کرد.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close