روز جهانی زن بر زنان جهان خجسته باد

برابری حقوق زنان و مردان در خطابات مبارک
1 – قسمتی از نطق حضرت عبدالبها در کلیسای موحدین فیلادلفیا (خطابات جلد دوم صفحات ۱۳۵ و ۱۳۶) :
«چه بسیار زنان پیدا شده اند که فخر رجال بوده اند، مثل حضرت مریم که فخر رجال بوده و مریم مجدلیه غبطهٔ رجال بود. مریم ام یعقوب قدوهٔ رجال بود. آسیه دختر فرعون فخر رجال بود. سارا زن ابراهیم فخر رجال بود و همچنین امثال آنها بسیار است. حضرت فاطمه شمع انجمن نساء بود حضرت قره العین کوکب نورانی روشن بود و در این عصر و الیوم در ایران زنانی هستند که فخر رجالند، عالمند شاعرند، واقفند، در نهایت شجاعت هستند. تربیت نساء اعظم و اهم از تربیت رجال است زیرا این دختران روزی مادران شوند و اطفال را مادر تربیت می کند. اول مربی اطفال مادرانند لهذا باید در نهایت کمال و علم و فضل باشند تا بتوانند پسران را تربیت کنند و اگر مادران ناقص باشند اطفال نادان و جاهل گردند. همین طور حضرت بهاءالله وحدت تربیت را اعلان نموده که به جهت اتحاد عالم انسانی لازم است که جمیع بشر یک تربیت شوند رجالاً ونساءً، دختر و پسر تربیت واحد گردند و چون تربیت در جمیع مدارس یک نوع گردد ارتباط تام بین بشر حاصل شود و چون نوع بشر یک نوع تعلیم یابد وحدت رجال و نساء اعلان گردد. بنیان جنگ و جدال برافتد و بدون تحقق این مسائل ممکن نیست زیرا اختلاف تربیت مورث جنگ و نزاع، مساوات حقوق بین ذکور و اناث مانع حرب و قتال است. زیرا نسوان راضی به جنگ و جدال نشوند. این جوانان نزد مادران خیلی عزیزند هرگز را ضی نمی شوند که آن ها در میدان قتال رفته خون خود را بریزند. جوانی را که بیست سال مادر در نهایت زحمت و مشقت تربیت نموده، آیا راضی خواهد شد که در میدان حرب پاره پاره گردد. هیچ مادری راضی نمی شود ولو هر اوهامی به نام محبت وطن، وحدت سیاسی، وحدت جنس، وحدت نژاد و وحدت مملکت اظهار دارند و بگویند که این جوانان باید بروند و برای این اوهامات کشته شوند. لهذا وقتی اعلان مساوات بین زن و مرد شد یقین است که حرب از میان بشر برداشته خواهد شد و هیچ اطفال انسان را فدای اوهام نخواهند کرد.»
2ـ قسمتی از خطابه حضرت عبدالبها در پاریس ۱۴نوامبر ۱۹۱۱ (مجموعهٔ خطابات حضرت عبدالبها صفحهٔ ۵ ـ ۱۶۴):
نظر در عالم انسانی می کنیم می بینیم تفاوت است. عجبا این تفاوت خلقی است یا از جهت تربیت است؟ آیا جنس ذکور (مردان) در ایجاد الهی ممتاز از اناث (زنان) هستند؟ باوجودی که در ایجاد الهی تفاوت نیست چرا این تفاوت گذارده می شود؟ هیچ شبهه نیست که از تربیت است اگر نساء به مثل رجال تربیت شوند، مثل مردان می شوند، بلکه احساسات زن ها بیشتر است، رقت قلب زن ها بیشتر از مردهاست. لکن تابحال چون زن ها تربیت نشده اند لذا عقب مانده اند. باید زن ها هم مانند مردها تربیت شوند، البته به درجهٔ مردها می رسند. علی الخصوص در هیأت اجتماعیه عضو عاملند، لذا خدا راضی نیست که این عضو مهم در نهایت کمال نباشد و عدل نیز چنین اقتضا می نماید که زنان و مردان مساوی باشند، تربیت واحد بشوند و وظیفه اشان را بتمامه ا اجرا دارند. در نزد خدا زنی و مردی نیست هرکس قلبش روشن تر است، نزد خدا مقرب تر است. هرکس ایمانش بیشتر است نزد خدا مقبولتر. پس شماباید شب و روز بکوشید کسب کمال کنید تا در فضائل عالم انسانی مساوی با مردان باشید تا در جمیع شئون عالم انسانی چنان ترقی کنید که مردان شهادت دهند شما با آن ها مساوی هستید. زن ها در اروپا خیلی ترقی کرده اند اما هنوز به درجهٔ رجال نرسیده اند. امید من چنانست که به درجهٔ رجال برسند، آن وقت عالم انسانی کامل می شود. باید خیلی همت کنید، در تحصیل علوم بکوشید، در ادراک حقایق اشیاء جهد کنید، در فضایل عالم انسانی بی نهایت همت مبذول دارید و بدانید که فضل الهی شامل شماست.»
3ـ خطابه در منزل علی قلی خان نبیل الدوله (صفحه ۴۴ و ۴۵ خطابات جلد دوم) :
الحمدالله قرون تاریک گذشت قرن نورانی آمد. عقول و نفوس در ترقی است. ادراکات در تزاید است. هرکس تحری حقیقت می کند. هرانسانی می خواهد به آن چه صحیح است و سبب ترقی است پی برد. در عالم نساء هیجان عظیم است نهایت آمال و آرزو، ترقی است و خدمت به عالم انسانی. شبهه ای نیست که عالم نساء در این عصر ترقی می نمایند و می کوشند با رجال همعنان گردند، این نیت بزرگی است. اگر جعمیت نساء ترقی و اقتدار پیدا نمایند بسیاری از امور را که حال از عهده بر نمی آیند جاری و مجرا خواهند داشت. امروز اعظم مصائب عالم، حرب است. عالم انسانی راحت نیست و حرب دائمی است زیرا جمیع دول مستمراً در تهیهٔ حربند، جمیع اموال صرف حرب می شود. این بیچاره زارع به کد یمین و عرق جبین شب و روز می کوشد تا چند دانه به دست آید و خرمنی اندوخته گردد ولی چه فایده زیرا حاصلات صرف حرب می شود و خرج توپ و تفنگ و قورخانه و کشتی های جنگ می گردد و این حرب مالی دائمی است. دیگر ملاحظهٔ اتلاف نفوس نمایید که در میدان حرب چگونه پایمال می شوند هرچند حرب جانی یعنی اتلاف نفوس محدود و مخصوص است اما حرب مالی دائمی است و عمومی و ضرر آن راجع به عموم بلکه عالم انسانی از آن متضرر.
حال چون زنان در این قرن به حرکت آمده اند باید این را مد نظر داشته باشند تا امر صلح عمومی ترویج شود. وحدت عالم انسانی ظاهر گردد. فضایل بشر جلوه نماید. قلوب ملل به هم ارتباط جوید، تعصب دینی و مذهبی برطرف شود. تعصب جنسی زائل گردد. تعصب سیاسی نماند و تعصب وطنی از میان برخیزد. زیرا جمعیت بشر یک عائله اند و جمیع اولاد آدم، همه فرزندان خدا هستند. جمیع ممالک یک کره و یک وطن است و جمیع امم بندگان یک خداوندند. شما که جمعیت نساء هستید بکوشید تا قلوب ارتباط دیگر حاصل نماید، جمیع دست به دست هم داده در خیر عالم انسانی بکوشید تا شرف عالم انسانی جلوه نماید.
4ـ خطابه پانزدهم اپریل ۱۹۱۳ در تالار موزه ملی بوداپست ( پانزدهم اپریل ۱۹۱۳) :
«نزد خدا ذکور و اناث نیست هر کس کاملتر مقرب تر خواه مرد باشد خواه زن. اما تا حال زنان مثل مردان تربیت نشده اند، اگر آن قسم تربیت شوند مثل مردان می شوند. چون به تاریخ نظر کنیم چقدر از مشاهیر زنان بوده اند چه در عالم ادیان چه در عالم سیاسی. در دین موسی زنی سبب نجات و فتوحات بنی اسراییل شد. در عالم مسیحی مریم مجدلیه سبب ثبوت حواریون گردید. جمیع حواریون بعد از مسیح مضطرب شدند لکن مریم مجدلیه مانند شیر مستقیم ماند. در زمان محمد دو زن بودند که اعلم از سایر نساء بودند و مروج شریعت اسلام گشتند. پس معلوم شد زنان مشاهیری دارند و در عالم سیاست البته کیفیت زنوبیا را در پالمیر شنیده اید که امپراتور آلمان را به زلزله درآورد هنگام حرکت تاجی بر سر نهاد، لباس ارغوانی وپوشید، موی را پریشان نمود، شمشیر در دست گرفت چنان سرداری نمود که لشکر مخالف را تباه ساخت. همچنین حکایت کلوپترا و امثال او را شنیده اید. در این امر بهایی نیز قره العین بود در نهایت فصاحت و بلاغت، ابیات و آثار قلم او موجود است. جمیع فصحای شرق او را توصیف نمودند. چنان سطوتی داشت که در مباحثه با علماء همیشه غالب بود. جرئت مباحثه با او نداشتند. چون مروج این امربود حکومت او را حبس و اذیت کرد. ولی او ابداً ساکت نشد. در حبس فریاد می زد و نفوس را هدایت می کرد. عاقبت حکم به قتل او دادند او در نهایت شجاعت ابداً فتور نیاورد …»

دسته‌ها Uncategorized

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close